FINANCIRANJE

FINANCIRANJE

Celoten projekt je bil ocenjen na 14,5 mio EUR brez DDV oz. 17,6 mio EUR z DDV, kjer so vključeni stroški gradbenih del, nadzora, obveščanja javnosti, že vložena sredstva, dokumentacija in ostali stroški, ki so nastajali že od leta 2014 dalje.

Občina je objavila razpis za izbor izvajalca gradbenih del, kjer je bila izbrana ponudba podjetja Hidrotehnik d.d. v partnerstvu s podjetjema Komunalne gradnje d.o.o. in Trgograd d.o.o. Vrednost gradbenih del glede na ponudbo izbranega izvajalca gradbenih del znaša 9.797.990,06 Eur brez DDV.

Namen projekta je zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeracijah ID 4887 Log pri Brezovici in ID 16468 Dragomer v občini Log - Dragomer s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljujejo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

V okviru izvajanja kohezijske politike v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge posredniškega organa, kjer so za predmetni projekt od leta 2015 dalje potekala intenzivna in konstruktivna usklajevanja, ki so pripeljala do pridobitve odločitve o podpori. Podlago za neposredno potrditev predmetnega projekta predstavlja Dogovor za razvoj osrednjeslovenske regije.

Financiranje in izvajanje del

  INVESTICIJSKA VREDNOST IZVAJALEC
ČN in kanalizacija 13.847.669,06  
Čistilna naprava 5.000 PE 3.007.008 Hidrotehnik d.o.o.
Kanalizacija Log pri Brezovici 5.537.990 Hidrotehnik d.o.o.
Kanalizacija Dragomer 2.862.808 Hidrotehnik d.o.o.
Kanalizacija Lukovica 2.042.659 Hidrotehnik d.o.o.
Ostali stroški 998.803  
Stroški projektne, investicijske in razpisne dokumentacije, pridobitev služnosti 489.237  
Projektna pisarna (2%) 245.329  
Nadzor (2%) 245.329  
Obveščanje javnosti 18.907  
SKUPAJ brez DDV 14.449.268  
DDV (22%) 3.178.839  
SKUPAJ z DDV 17.628.107  

Prispevek na programskem območju Republike Slovenije znaša 9.000.000,00 EUR, in sicer:

  • podpora Evropske unije 7.650.000,00 EUR in
  • Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 1.350.000,00 EUR.

Razliko krije Občina.