Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti

Izgradnja čistilne naprave

 

Na območju občine Log – Dragomer bo v okviru projekta zgrajena čistilna naprava velikosti 5.000 PE.

Izgradnja kanalizacijskega sistema

Izgradnja novega kanalizacijskega sistema, ki je projektiran kot ločen, vsa komunalna odpadna voda bo speljana na centralno čistilno napravo, vsa padavinska pa v najbližje potoke. Za odvod komunalne odpadne vode je na območju Loga in zahodnem delu Dragomerja predviden vakuumski sistem, za preostali del Dragomerja in Lukovice pa gravitacijsko-tlačni sistem. Oba sistema sta med seboj fizično ločena in se zaključita na območju komunalne čistilne naprave.

Vakuumski sistem

Vakuumski sistem je predviden na območju celotnega Loga in delu Dragomerja. Sestavljajo ga kanali:

Primarni vodi:
PR3, PR4t, PR5, PR6t, PR7, PR8t, PR9, PR10t, PR11t, PR12t, povezovalni vod ČN

Sekundarni vodi:
Jordanov kot: JK2, JK3, JK3, JK4, JK5, JK6, JK7, JK9, JK10, JK11, JK12
Kačja vas: KV1, KV2, KV3, KV5, KV6, KV9
Rosovče: RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6, RO7
Mole: MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO7, MO8, MO9, MO10, MO11, MO12, MO13, MO14, MO15
Repič: RE1, RE2t
Stržen: ST1, ST2t
Šola: SO1, SO2, SO3
Dragomerška cesta: P2.1, P2.2, P2.3, P2.5, S2.1
Dragomer-zahodni del: S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.5, S1.6, S1.7, S1.8, S1.9, S1.10

Skupna dolžina vakuumskih kanalizacijskih vodov znaša cca. 15 km.

Poleg vakuumskih vodov sistem sestavlja še vakuumska postaja locirana na lokaciji čistilne naprave in vakuumski kanalizacijski jaški locirani na parceli vsakega priključnega objekta, skupno število jaškov znaša cca. 450.

Gravitacijsko-tlačni sistem

Gravitacijsko-tlačni sistem je predviden na območju osrednjega in vzhodnega Dragomerja, ter Lukovice. Sestavljajo ga kanali:

Primarni vodi:
P3.1, P3.2, P3.3, P3.6, P3.7-že zgrajeni, ter P3.4, P3.5, P3.8

Sekundarni vodi:
Dragomer: kanal pod Gozdom, A, A1, A2, B (delno že zgrajen), C (delno že zgrajen), C1,C2, C3, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 (delno že zgrajen), E, S2.2, S2.3, S2.4, S3.1, S3.2, S3.3, S3.4, S3.5, S3.6, S3.7, S3.8, S3.9, S3.10, S3.11, S6.1, S6.2
Lukovica: S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.5, S1.6, S1.7, S1.8, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, S2.6, S2.7, S3.1, S4.1, S5.1, S5.2

Skupna dolžina gravitacijsko-tlačnih kanalizacijskih vodov znaša cca. 10 km.

Poleg kanalizacijskih cevovodov z jaški sistem sestavljajo še 6 črpališč in kanalizacijski hišni priključki locirani na parceli vsakega priključnega objekta.

Padavinski sistem

Padavinski sistem ni predmet javnega razpisa, vendar se bo gradil sočasno. Predviden je na območju:

  • Jordanov kot: kanal M4
  • Kačja vas: kanala M8, M10
  • Rosovče: kanal M14
  • Mole: kanali M16, M19, M20
  • Dragomer: M1.1, M1.3, M1.4, M1.5, M1.9, M1.10, M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M3.3, M3.4, M3.5, M3.6, M3.7, M3.8, M3.9, M3.10, M3.11.

Skupna dolžina padavinskih kanalizacijskih vodov znaša cca. 6.2 km.

Poleg kanalizacijskih cevovodov z jaški so sestavni del sistema kanalizacijski hišni priključki locirani na parceli vsakega priključnega objekta.