O PROJEKTU

O PROJEKTU

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE

(3. SKLOP: LOG-DRAGOMER)

Na območju občine Log – Dragomer bo v okviru projekta zgrajena čistilna naprava velikosti 5.000 PE in kanalizacija v dolžini 23 km.

Izgrajen bo nov kanalizacijski sistem, ki je projektiran kot ločen, vsa komunalna odpadna voda bo speljana na centralno čistilno napravo, vsa padavinska pa v najbližje potoke. Za odvod komunalne odpadne vode je na območju Loga in zahodnem delu Dragomerja predviden vakuumski sistem, za preostali del Dragomerja in Lukovice pa gravitacijsko-tlačni sistem. Oba sistema sta med seboj fizično ločena in se zaključita na območju komunalne čistilne naprave.

Podpis pogodbe z izvajalcem del Hidrotehnikom je bila podpisana 22. 5. 2020. Po podpisu pogodbe je sledila uvedba v delo, ki je trajala do 15. 6. 2020. Po tem datumu so se pričela tudi gradbena dela.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop (Log – Dragomer)« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, in specifičnega cilja »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

 

Glavne prednosti

Zmanjšana količina škodljivih snovi v površinskih in podzemnih vodah.

Izboljšanje učinka čiščenja širšega območja reke Ljubljanice.

Boljši življenjski pogoji in boljše zdravje prebivalcev Log-Dragomerja.

Namen in cilji projekta

 

Z realizacijo projekta bo dosežena zahtevana priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja. Na sistem bo priključenih 3.524 prebivalcev.

Z uresničitvijo projekta se bo zmanjšala količina škodljivih snovi v vodi in izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda, kar bo prispevalo k boljšim življenjskim pogojem in boljšemu zdravju prebivalcev občine Log – Dragomer.

Na območju gradnje kanalizacijskega sistema bo na nekaterih delih potekala tudi sočasna gradnja vodovodnega, plinovodnega, elektro omrežja in omrežja javne razsvetljave, zato bo potrebno v času gradnje usklajevati aktivnostmi z drugimi udeleženci pri gradnji navedenega omrežja.

V okviru projekta bo zgrajeno:

Čistilna naprava (5.000 PE)

15 km vakuumskih kanalizacijskih vodov

10 km gravitacijsko-tlačnih kanalizacijskih vodov

Terminski načrt

  

2020

V letu 2020 se bo pričela gradnja na vseh treh projektih in sicer: Čistilna naprava, vakuumska kanalizacija in gravitacijsko-tlačna kanalizacija.

Na projektu čistilne naprave se bodo v letu 2020 izvajale aktivnosti: Izboljšava temeljnih tal ter konsolidacija in predobremenitev.

Na projektu vakuumske kanalizacije se bodo v letu 2020 izvajala dela na kanalih v območju osnovne šole, Dragomerške ceste in Stare ceste.

Na projektu gravitacijsko-tlačne kanalizacije se bodo v letu 2020 izvajala dela ob regionalni cesti R2-409/300 Brezovica - Vrhnika v smeri Lukovice, kjer se bodo pregledali in očistili že zgrajeni kanali in dogradili tudi tisti, ki se v sklopu izgradnje kolesarske povezave, ki je v pristojnosti RS, še niso zgradili. Začela se bodo tudi dela na kanalizacijskem omrežju v osrednjem delu Dragomerja.

2021

V letu 2021 se bodo nadaljevale aktivnosti na vseh treh projektih in sicer:

Na projektu čistilne naprave se bo izvajala zaščita gradbene jame in se nato pričelo z gradbenimi deli.

Na projektu vakuumske kanalizacije se bodo izvajala dela na primarni kanalizaciji in vodovodu ob regionalni cesti, sočasno se bo gradil tudi primarni plinovod. Dela se bodo izvajala na območju Rosovž, Repiča in Mol.

Na projektu gravitacijsko-tlačne kanalizacije se bodo izvajala dela na območju osrednjega dela Dragomerja, ter delu Dragomer-vzhod.

2022

V letu 2022 se bodo nadaljevale aktivnosti na vseh treh projektih in sicer:

Na projektu čistilne naprave se bodo izvajala strojna instalacijska in elektro dela. Po končani montaži se bo pričelo s poizkusnim obratovanjem čistilne naprave.

Na projektu vakuumske kanalizacije se bodo nadaljevala dela na področju Mol, ter Kačje vasi in Jordanovega kota.

Na projektu gravitacijsko-tlačne kanalizacije se bodo nadaljevala dela na območju Dragomer-vzhod, ter Lukovica-Dolina in Lukovica.

 

 

2023

V letu 2023 so se nadaljevale aktivnosti na vseh treh projektih in sicer:

V letu 2023 je bilo zgrajenih 14,9 km vakuumske kanalizacije in 9,5 km gravitacijske kanalizacije ter aktivnosti na vseh treh projektih in sicer:

JP KP Vrhnika je na območju osrednjega Dragomerja izvedlo postopek obveščanja krajanov o operativnem začetku izvajanja priključkov objektov na javno sanitarno kanalizacijo.

Na projektu vakumske kanalizacije je bila izvedena vakuumska kanalizacija na območju Barjanske ceste s pripadajočim podbojem pod avtocesto. Izvedena so bila asfaltna dela in povrnitev v prvotno stanje ureditve na Barjanski ulici.

Na projektu gravitacijsko-tlačne kanalizacije so bile izvedene trase gravitacijske kanalizacije na območju ulic Na pobočju in Pod gradom v naselju Lukovice ter na Dragomerški ulici, Stari cesti, na lokaciji »sivih lis« Pod Lovrencem in Na vasi.

 

2024

V letu 2024 se bodo nadaljevale aktivnosti na vseh treh projektih in sicer:

Na projektu čistilne naprave se bo zaključilo poskusno obratovanje.

Na projektu vakuumske kanalizacije se kompletirajo in odpravljajo pomanjkljivosti ob pregledu izvedenih del.

Dokončana bo izvedba hišnih priključkov na novo kanalizacijsko omrežje.